event image event image

Aktualności

25 października 2018 r.

Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych: ENEA Operator Sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR SA, innogy Stoen Operator Sp. z o.o., PGE Dystrybucja S.A. oraz TAURON Dystrybucja S.A. informują, iż w związku z przyjętą przez Ministerstwo Energii koncepcją budowy przez PSE S.A. na rynku energii Centralnego Systemu Informacji Pomiarowych (CSIP), wstrzymują planowane wdrożenie Centralnego Systemu Wymiany Informacji.

Podjęte przez OSD działania zmierzające do wprowadzenia jednolitego modelu wymiany informacji dla detalicznego rynku energii elektrycznej, opartego na międzynarodowym standardzie ebIX, zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Energii, wpisują się w zakres planowanego wdrożenia CSIP i zmiany modelu rynku energii elektrycznej w Polsce. W związku z tym, w projekcie wdrożenia CSIP zakłada się wykorzystanie dotychczasowych rozwiązań wypracowanych w ramach projektu ebIX/CSWI realizowanego przez ww. operatorów systemów dystrybucyjnych.

Podmiotem odpowiedzialnym za wdrożenie oraz zarządzanie funkcjonowaniem i rozwojem CSIP ma zostać PSE S.A.

Jednocześnie OSD będą kontynuowali realizację procesów renumeracji kodów Punktów Poboru Energii (PPE) w oparciu o międzynarodowy standard GS1, w celu ujednolicenia w całej Polsce numeracji PPE i wykorzystania ich w CSIP.

Powyższe wpisuje się w zmiany wynikające z projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw obejmującego m.in. utworzenie Operatora Informacji Pomiarowej (OIP).


05  marca 2018 r.
Ogłoszenie o zakończeniu  dialogu technicznego w sprawie przygotowania, wdrożenia i utrzymania Centralnego Systemu Wymiany Informacji na detalicznym rynku energii elektrycznej w Polsce.

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, działając jako pełnomocnik Operatorów Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego:

 1. Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
 2. ENERGA Operator SA z siedzibą w Gdańsku,
 3. PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie,
 4. innogy Stoen Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
 5. TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie,

informuje o zakończeniu w dniu 05 marca 2018r. dialogu technicznego poprzedzającego postępowanie w sprawie: "Przygotowania, wdrożenia i utrzymania Centralnego Systemu Wymiany Informacji na detalicznym rynku energii elektrycznej w Polsce"

Szczegóły:

Dialog techniczny CSWI


18 marca 2016 r.
Duże zainteresowanie CSWI – seminarium PTPiREE nt. wdrożenia Centralnego Systemu Wymiany Informacji "

Ponad 100 osób, reprezentujących m.in. różnych uczestników rynku, wzięło udział w seminarium technicznym poświęconym wdrożeniu Centralnego Systemu Wymiany Informacji, które odbyło się w Warszawie w dniu 17.03.2016r. Gospodarzem spotkania było Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

Podczas seminarium omówiono takie kwestie jak karty aktualizacji IRiESD dotyczące systemu CSWI oraz ujednolicenia numeracji kodów PPE (punkt poboru energii). W kolejnych częściach spotkania omówiono szczegółowe aspekty techniczne oraz zaplanowany harmonogram wdrożenia projektu. Znaczna część spotkania poświęcona była również dyskusji i odpowiedzi na szczegółowe pytania uczestników seminarium.

Założeniem wdrożenia systemu CSWI jest ujednolicenie sposobu przesyłania danych między uczestnikami rynku energii. CSWI będzie obsługiwał 13 procesów, w tym:

 • Zmiana sprzedawcy,
 • Migracja odbiorcy,
 • Zawiadomienie o zmianie danych PPE,
 • Zapytanie o PPE,
 • Zmiana POB,
 • Udostępnienie danych na potrzeby rynku bilansującego,
 • Udostepnienie danych rozliczeniowych,
 • Zakończenie świadczenia usług,
 • Wstrzymanie/Uruchomienie dostaw energii,
 • Obsługa reklamacji,
 • Zmiany w umowie kompleksowej,
 • Przekazanie danych na licznik przez sprzedawcę,
 • Przekazanie wskazań licznika przez odbiorcę.

Przejście na nowy standard wymiany informacji ma nastąpić jednocześnie u wszystkich Operatorów Systemów Dystrybucyjnych zrzeszonych w PTPiREE.

Poniżej prezentacja z Seminarium

prezentacja z Seminarium CSWI.pdf


23 lutego 2016 r.
„Seminarium nt. wdrożenia Centralnego Systemu Wymiany Informacji (CSWI)"

Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanym przez PTPiREE Seminarium nt. wdrożenia Centralnego Systemu Wymiany Informacji (CSWI). Seminarium odbędzie się w dniu 17.03.2016r., w Warszawskim Domu Technika, Warszawa ul. Czackiego 3/5,  sala B.

W trakcie seminarium omówione zostaną m.in.: aktualne działania mające na celu uruchomienie Centralnego Systemu Wymiany Informacji, zakres zmian IRiESD dotyczący wdrożenia CSWI oraz nowej numeracji PPE, planowany harmonogram prac oraz możliwość odpowiedniego przygotowania się uczestników rynku do uruchomienia CSWI wraz z technicznymi aspektami korzystania z CSWI. W załączeniu przedstawiamy szczegółowy program seminarium.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w seminarium prosimy o zgłoszenie udziału do dnia 10 marca 2016r. na adres nowinska@ptpiree.pl (ze względów logistycznych osoby które nie dokonają zgłoszenia nie będą mogły uczestniczyć w seminarium).

program-seminarium-ebix.pdf


1 lutego 2016 r.

„Kolejny krok na drodze do wdrożenia Centralnego Systemu Wymiany Informacji (CSWI) na detalicznym rynku energii"

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wydał decyzję o zatwierdzeniu pięciu Operatorom Systemów Dystrybucyjnych (OSD), zrzeszonym w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej  (PTPiREE), zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), wprowadzających rozwiązania Centralnego Systemu Wymiany Informacji (CSWI). Zmiany te, wypracowane wspólnie w ramach PTPiREE, stanowią kolejny krok umożliwiający wdrożenie w Polsce Centralnego Systemu Wymiany Informacji na detalicznym rynku energii.

CSWI jest systemem wymiany danych oraz informacji na detalicznym rynku energii elektrycznej między Operatorami Systemów Dystrybucyjnych oraz sprzedawcami i podmiotami odpowiedzialnymi za bilansowanie (POB). System obejmie swoim zasięgiem 5 największych OSD w Polsce: Enea Operator, ENERGA-OPERATOR, PGE Dystrybucja, RWE Stoen Operator oraz TAURON Dystrybucja. CSWI umożliwia wymianę informacji oraz danych między jego użytkownikami na podstawie zestandaryzowanych komunikatów elektronicznych. Jednolity standard komunikacji ma w założeniu ułatwić i przyspieszyć komunikację między jego użytkownikami, co w konsekwencji przyczyni się do skrócenia realizacji procesów związanych m.in. ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej czy udostępnianiem danych pomiarowych.

W najbliższym czasie planowane jest uruchomienie postępowania przetargowego na wybór dostawcy CSWI. Przed uruchomieniem postępowania wymagane jest jednak uzyskanie zgody UOKiK na wspólne działania pięciu OSD.

W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa URE Kart Aktualizacji IRiESD, PTPiREE w marcu br. zorganizuje seminarium nt. zapisanych w IRiESD zasad działania CSWI oraz możliwych działań przygotowawczych, które już teraz mogą być podjęte przez przyszłych użytkowników tego systemu. Szczegóły ukażą się na stronie internetowej www.ptpiree.pl.


18 grudnia 2015 r.

Aktualne prace nad przygotowaniem, wdrożeniem i utrzymaniem Centralnego Systemu Wymiany Informacji na detalicznym rynku energii elektrycznej w Polsce"

W zakresie prac pięciu Operatorów Systemów Dystrybucyjnych dotyczących Centralnego Systemu Wymiany Informacji na detalicznym rynku energii elektrycznej w Polsce (CSWI), toczy się nadal dialog techniczny, poprzedzający uruchomienie przetargu. Obecnie prowadzone są prace związane z doprecyzowaniem Opisu Przedmiotu Zamówienia na CSWI.

Przygotowywane są również struktury organizacyjne, w ramach których będzie realizowane wdrożenie CSWI, jak i późniejsze utrzymanie oraz zarządzanie systemem.

Termin zakończenia prac nad SIWZ CSWI przewidywany jest na styczeń 2016 r., zaś wdrożenie systemu planowane jest w terminie 24 miesięcy od zatwierdzenia złożonych do URE przez pięciu Operatorów Systemów Dystrybucyjnych kart aktualizacji IRiESD. Karty te zawierają zapisy regulujące nowy standard wymiany informacji na detalicznym rynku energii elektrycznej.

Po zakończeniu powyższych działań tj. na przełomie stycznia i lutego 2016r. planowane jest zorganizowanie przez PTPiREE seminarium dla uczestników rynku, którego celem będzie przedstawienie szczegółów funkcjonowania CSWI, planowanego harmonogramu wdrożenia, udziału uczestników rynku w uruchamianiu i testowaniu systemu itp.


15 grudnia 2015 r.
Spotkanie URE z przedstawicielami PTPiREE, TOE oraz KIGEiT"

W dniu 15.12.2015r. odbyło się w Warszawie spotkanie przedstawicieli Urzędu Regulacji Energetyki z przedstawicielami PTPiREE, TOE oraz KIGEiT. Celem spotkania było omówienie zakresu i harmonogramu prac dotyczących rozwoju funkcjonalności wymiany informacji na detalicznym rynku energii w Polsce oraz funkcjonowania umów GUD i GUD-K.

W trakcie spotkania PTPiREE przedstawiło m.in. prezentację zawierające informacje na temat aktualnego statusu prac nad Centralnym Systemem Wymiany Informacji na detalicznym rynku energii elektrycznej w Polsce (CSWI).

Szczegóły:

Prezentacja PTPiREE na spotkanie w URE nt. aktualnego stanu prac nad CSWI


13 lipca 2015 r.
„Ogłoszenie o rozpoczęciu dialogu technicznego w sprawie przygotowania, wdrożenia i utrzymania Centralnego Systemu Wymiany Informacji na detalicznym rynku energii elektrycznej w Polsce"

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, działając jako pełnomocnik Operatorów Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego:

 1. Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
 2. ENERGA Operator SA z siedzibą w Gdańsku,
 3. PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie,
 4. RWE Stoen Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
 5. TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie,

zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w dialogu technicznym poprzedzającym postępowanie w sprawie: "Przygotowania, wdrożenia i utrzymania Centralnego Systemu Wymiany Informacji na detalicznym rynku energii elektrycznej w Polsce"

Szczegóły:

Dialog techniczny CSWI


23 czerwca 2015 r.
„Koncepcji Modelu Wymiany Informacji pomiędzy uczestnikami detalicznego rynku energii elektrycznej w Polsce 
(opartego o międzynarodowy standard ebIX)” - korekta

Nawiązując do opublikowanej w dniu 26 maja br. „Koncepcji Modelu Wymiany Informacji pomiędzy uczestnikami detalicznego rynku energii elektrycznej w Polsce (opartego o międzynarodowy standard ebIX)”, przedstawiamy jej najnowszą wersję, po wprowadzeniu poprawek wynikających z zauważonych nieścisłości – szczegółowy wykaz zmian zawiera metryczka Koncepcji.

Pliki do pobrania:


23 czerwca 2015 r.
„Standardy Wymiany Informacji Centralnego Systemu Wymiany Informacji (CSWI)”

W związku z rozpoczynającym się procesem konsultacji społecznych Kart Aktualizacji IRiESD wdrażających Centralny System Wymiany Informacji na detalicznym rynku energii elektrycznej, publikujemy „Standardy Wymiany Informacji Centralnego Systemu Wymiany Informacji”.

Standardy zawierają szczegółowy opis realizacji procesów, warunków walidacji, zasad anulowania oraz zakresu komunikatów objętych wymianą poprzez CSWI.

W związku z trwającymi ostatnimi pracami nad załącznikami do Standardów, zostaną one opublikowane w najbliższym czasie.

Pliki do pobrania:


26 maja 2015 r.
Ostateczna wersja „Koncepcji Modelu Wymiany Informacji
pomiędzy uczestnikami detalicznego rynku energii elektrycznej w Polsce
(opartego o międzynarodowy standard ebIX)”

Pięciu zrzeszonych w PTPiREE Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD), prowadzi intensywne prace nad uruchomieniem w Polsce Centralnego Systemu Wymiany Informacji na detalicznym rynku energii (CSWI), opartym o międzynarodowy standard ebIX. System ten służyć będzie wymianie informacji oraz danych pomiędzy OSD, a uczestnikami rynku tj. sprzedawcami energii oraz podmiotami odpowiedzialnymi za bilansowanie (POB).

W związku z prowadzonymi przez PTPiREE konsultacjami społecznymi oraz rozmowami z uczestnikami rynku, wypracowana została, uwzględniająca wyniki ww. konsultacji oraz autokorekty, ostateczna wersja szczegółowej „Koncepcji Modelu Wymiany Informacji pomiędzy uczestnikami detalicznego rynku energii elektrycznej w Polsce (opartego o międzynarodowy standard ebIX)”. Koncepcja ta będzie podstawą wdrożenia CSWI w Polsce, a w trakcie wdrożenia, m.in. ze względu na jej złożoność i czas przewidywany na wdrożenie, nie przewidujemy wprowadzania w niej zmian.

W związku z tym, przedstawiamy ostateczną wersję „Koncepcji Modelu Wymiany Informacji pomiędzy uczestnikami detalicznego rynku energii elektrycznej w Polsce (opartego o międzynarodowy standard ebIX)”.

Pliki do pobrania:


24 kwietnia 2015 r.
Aktualne prace nad CSWI (Standard ebIX)

W ramach działań nad CSWI, aktualnie prowadzone są końcowe prace nad aktualizacją zapisów "Koncepcji modelu wymiany informacji pomiędzy uczestnikami detalicznego rynku energii elektrycznej w Polsce”. Prace te uwzględniają m.in. najnowsze uwagi zgłoszone do wcześniejszej wersji Koncepcji, wyniki prac prowadzonych w ramach PTPiREE itd.

W najbliższym czasie na stronie internetowej PTPiREE zostanie zamieszczona najnowsza wersja Koncepcji.


1 grudnia 2014 r.
Przedstawienie wyników konsultacji społecznych "Koncepcji Modelu Wymiany Informacji pomiędzy uczestnikami detalicznego rynku energii elektrycznej w Polsce", zgodnego z międzynarodowym standardem ebIX.

Nawiązując do wcześniejszych informacji dotyczących realizowanych, w ramach PTPiREE przez pięciu OSD, prac nad nowym ogólnopolskim standardem wymiany informacji oraz danych między OSD i sprzedawcami energii oraz podmiotami odpowiedzialnymi za bilansowanie, pragniemy przedstawić wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych "Koncepcji Modelu Wymiany Informacji pomiędzy uczestnikami detalicznego rynku energii elektrycznej w Polsce".

W wyniku zebranych uwag oraz propozycji zmian ww. Koncepcji, dokonaliśmy jej uzupełnienia oraz modyfikacji. Ponadto Koncepcja została uzupełniona o dodatkowe opracowania wynikające ze zgłoszonych uwag oraz dalszych prac nad tym projektem.

W związku z tym przedstawiamy ostateczne wersje następujących dokumentów:


24 października 2014 r.
Model wymiany danych

23-24 października br. w Łodzi odbyło się spotkanie Komisji PTPiREE: ds. rozliczeń, ds. obsługi umów i zmiany sprzedawcy oraz ds. danych pomiarowych, pracujących nad opracowaniem i wdrożeniem modelu wymiany danych pomiędzy OSD a innymi uczestnikami rynku energii w standardzie ebIX.

Celem zebrania było odniesienie się do uwag zgłoszonych przez zainteresowane strony do opracowanej koncepcji wymiany danych.


12 sierpnia 2014 r.
Rozpoczęcie konsultacji społecznych Koncepcji Modelu Wymiany Informacji pomiędzy uczestnikami rynku energii elektrycznej w Polsce, zgodnego z międzynarodowym standardem ebIX - zaproszenie na spotkanie konsultacyjne.

Z początkiem br. pięciu zrzeszonych w PTPiREE Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD), uruchomiło elektroniczne platformy do obsługi realizacji generalnych umów dystrybucji w zakresie usługi kompleksowej (tzw. GUD-K). Jednocześnie od końca ubiegłego roku w ramach PTPiREE, prowadzone są prace nad nowym ogólnopolskim standardem wymiany informacji oraz danych między OSD i sprzedawcami energii oraz podmiotami odpowiedzialnymi za bilansowanie.

Obecnie zakończyliśmy pierwszy etap tych prac. Wynikiem tych działań jest szczegółowa Koncepcja Modelu Wymiany Informacji pomiędzy uczestnikami rynku energii elektrycznej w Polsce, zgodna z międzynarodowym standardem ebIX.

Udostępniając tę Koncepcję PTPiREE rozpoczyna proces konsultacji społecznych, które potrwają do końca września br. W związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w dniu 4 września br. w Warszawie (szczegółowe informacje w załączonym piśmie). Spotkanie to jednocześnie rozpocznie proces zbierania uwag do przedstawionej Koncepcji. Uwagi należy przesłać w dniach od 5 do 30 września br. na adres ebix@ptpiree.pl na załączonym formularzu zgłoszenia uwag.