event image event image

OGŁOSZENIE O

DIALOGU TECHNICZNYM

oznaczenie sprawy: CSWI/DT/2015

 

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, działając jako pełnomocnik Operatorów Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego:

  1. Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
  1. ENERGA Operator SA z siedzibą w Gdańsku,
  1. PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie,
  1. RWE Stoen Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
  1. TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie.

zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w dialogu technicznym poprzedzającym postępowanie w sprawie:

 

PRZYGOTOWANIE,

WDROŻENIE I UTRZYMANIE

CENTRALNEGO SYSTEMU WYMIANY INFORMACJI

NA DETALICZNYM RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE

 

Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31b ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 904 ze zm), zgodnie ze szczegółowymi zasadami opisanymi Regulaminem prowadzenia dialogu technicznego będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

Dialog skierowany jest do firm informatycznych specjalizujących się w budowie, wdrażaniu i utrzymywaniu systemów wymiany informacji klasy B2B zbudowanych na bazie oprogramowania typu COTS.

Do dialogu technicznego zostanie zaproszonych do 10 podmiotów, z których 5 spełnia wymagania w zakresie doświadczenia we wdrażaniu i utrzymywaniu systemów wymiany informacji klasy B2B zbudowanych na bazie oprogramowania typu COTS, opisane szczegółowo Regulaminem prowadzenia dialogu technicznego, a 5 wykaże się opracowaniem szczególnie wartościowych i ciekawych uwag, sugestii i rekomendacji dotyczących materiałów załączonych do Regulaminu. Zastrzega się możliwość zwiększenia liczby podmiotów zakwalifikowanych do uczestnictwa w dialogu.

Zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym należy przekazać w formie elektronicznej (zeskanowany dokument pisemny w postaci pliku pdf lub równoważnego) w terminie do dnia 31-07-2015r. do godz. 10:00 na adres mailowy: kozubinski@ptpiree.pl

Podmioty zainteresowane uczestnictwem w dialogu technicznym proszone są o dokładne zapoznanie się z Regulaminem prowadzenia dialogu technicznego i wszystkimi dokumentami – załącznikami do Regulaminu oraz przygotowanie zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym na załączonym do Regulaminu formularzu, zgodnie z opisanymi w Regulaminie zasadami.

Dialog i wszystkie w nim czynności prowadzone będą w języku polskim. Nie przewiduje się stosowania języka obcego.

Informację o uczestnikach czyli podmiotach zakwalifikowanych do dialogu technicznego pełnomocnik zamieści na swojej stronie internetowej oraz przekaże tę informację drogą elektroniczną wybranym uczestnikom.

Termin rozpoczęcia czynności w ramach dialogu, zostanie przekazany wybranym uczestnikom po weryfikacji zgłoszeń przez pełnomocnika.

Udział w dialogu technicznym nie jest warunkiem ubiegania się przez uczestnika w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

Regulamin prowadzenia dialogu technicznego CSWI (docx)

Regulamin prowadzenia dialogu technicznego CSWI(pdf)

Załącznik nr 2 do Regulaminu dialogu technicznego (pdf)

Załącznik nr 3 do Regulaminu dialogu technicznego - SWI (pdf)

Załącznik nr 4 do Regulaminu dialogu technicznego - Koncepcja wymiany informacji (pdf)