event image event image

05 marca 2018r.

OGŁOSZENIE

O ZAKOŃCZENIU DIALOGU TECHNICZNEGO

oznaczenie sprawy: CSWI/DT/2015

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przygotowanie, wdrożenie i utrzymanie Centralnego Systemu Wymiany Informacji na detalicznym rynku energii elektrycznej w Polsce

PTPiREE działające jako pełnomocnik, do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w imieniu i na rzecz Operatorów Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego:

  1. Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

  2. ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku,

  3. PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie,

  4. innogy Stoen Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

  5. TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie.

Działając na podstawie pkt 3.17 regulaminu dialogu technicznego informuje o zakończeniu w dniu 05 marca 2018r. dialogu technicznego prowadzonego celem uruchomienia postępowania związanego z zakupem, wdrożeniem i utrzymaniem Centralnego Systemu Wymiany Informacji (CSWI).

 

Załączniki:

ogłoszenie o zakończeniu dialogu
sprawozdanie z dialogu technicznego
zal01_01_2015.07.13.ogloszenie.pdf
zal01_02_2015.07.13-regulamin-prowadzenia-dialogu-technicznego_cswi-ostat.pdf
zal01_03_2015.07.13_zalacznik-nr-2-do-regulaminu-dt.pdf
zal01_04_2015.06.23-koncepcja-wymiany-informacji_ostat.pdf
zal01_05_2015.06.23-standardy-wymiany-informacji-cswi_v1.0.pdf
zal02_150916_dt_ptpiree_podsumowanie_v2.pdf
zal03_2015.09.14-cswi_opz_dialog.pdf
zal04_wspoldzialanie.pdf
zal05_ipr_listopad2015.pdf
zal06_ipr_grudzien2015.pdf
zal07_ipr_uwagi.pdf
zal08_2017.10.26-dt_zapytanie-ws-aktualizacji-wyceny-i-nowych-zapisow_ost.pdf
zal08_zal-1_harmonogram.pdf
zal08_zal-2_opis-przedmiotu-zamowienia_wersja-31.08.2017.pdf
zal08_zal-3_wymagania-funkcjonalne-i-niefunkcjonalne_wersja-24.10.2017_final.pdf
zal09_2017.12.18-dt_aktualizacja-wyceny-i-nowych-zapisow.pdf

 


OGŁOSZENIE O

DIALOGU TECHNICZNYM

oznaczenie sprawy: CSWI/DT/2015

 

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, działając jako pełnomocnik Operatorów Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego:

  1. Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
  1. ENERGA Operator SA z siedzibą w Gdańsku,
  1. PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie,
  1. RWE Stoen Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
  1. TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie.

zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w dialogu technicznym poprzedzającym postępowanie w sprawie:

 

PRZYGOTOWANIE,

WDROŻENIE I UTRZYMANIE

CENTRALNEGO SYSTEMU WYMIANY INFORMACJI

NA DETALICZNYM RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE

 

Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31b ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 904 ze zm), zgodnie ze szczegółowymi zasadami opisanymi Regulaminem prowadzenia dialogu technicznego będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

Dialog skierowany jest do firm informatycznych specjalizujących się w budowie, wdrażaniu i utrzymywaniu systemów wymiany informacji klasy B2B zbudowanych na bazie oprogramowania typu COTS.

Do dialogu technicznego zostanie zaproszonych do 10 podmiotów, z których 5 spełnia wymagania w zakresie doświadczenia we wdrażaniu i utrzymywaniu systemów wymiany informacji klasy B2B zbudowanych na bazie oprogramowania typu COTS, opisane szczegółowo Regulaminem prowadzenia dialogu technicznego, a 5 wykaże się opracowaniem szczególnie wartościowych i ciekawych uwag, sugestii i rekomendacji dotyczących materiałów załączonych do Regulaminu. Zastrzega się możliwość zwiększenia liczby podmiotów zakwalifikowanych do uczestnictwa w dialogu.

Zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym należy przekazać w formie elektronicznej (zeskanowany dokument pisemny w postaci pliku pdf lub równoważnego) w terminie do dnia 31-07-2015r. do godz. 10:00 na adres mailowy: kozubinski@ptpiree.pl

Podmioty zainteresowane uczestnictwem w dialogu technicznym proszone są o dokładne zapoznanie się z Regulaminem prowadzenia dialogu technicznego i wszystkimi dokumentami – załącznikami do Regulaminu oraz przygotowanie zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym na załączonym do Regulaminu formularzu, zgodnie z opisanymi w Regulaminie zasadami.

Dialog i wszystkie w nim czynności prowadzone będą w języku polskim. Nie przewiduje się stosowania języka obcego.

Informację o uczestnikach czyli podmiotach zakwalifikowanych do dialogu technicznego pełnomocnik zamieści na swojej stronie internetowej oraz przekaże tę informację drogą elektroniczną wybranym uczestnikom.

Termin rozpoczęcia czynności w ramach dialogu, zostanie przekazany wybranym uczestnikom po weryfikacji zgłoszeń przez pełnomocnika.

Udział w dialogu technicznym nie jest warunkiem ubiegania się przez uczestnika w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

Regulamin prowadzenia dialogu technicznego CSWI (docx)

Regulamin prowadzenia dialogu technicznego CSWI(pdf)

Załącznik nr 2 do Regulaminu dialogu technicznego (pdf)

Załącznik nr 3 do Regulaminu dialogu technicznego - SWI (pdf)

Załącznik nr 4 do Regulaminu dialogu technicznego - Koncepcja wymiany informacji (pdf)